ދަނޑުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެގްރިސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް

ރަޖިސްޓްރީވާން އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު


ހައްދަން ގަސްތު ކުރަށްވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް
ތިރީގައިވާ ލިސްޓަކީ ދަނޑުވެރިޔާގެ އުފެއްދުމަށް ގަސްތުކުރާ ބާވަތްތަކާއި، ގާތްގަނޑަކަށް ހެއްދޭނޭ މިންވަރާއި، އަދި ވިއްކުމަށް ގަސްތުކުރާ އަގުދެނެގަތުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ ގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަފްސީލުތަކެކެވެ.

އިގުރާރު

  • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ